xw
2017-2018学年第二学期三自主选项课课程表

 

体育部2017-2018学年第二学期课程表

 

周一

周二

周三

周四

周五

34

乒乓球(耿楠楠)

排球(刘波)

定向(刘传安)

排舞(吴磊)

定向(刘晨)

排舞(吴磊)

足球(田昕)

 

篮球(管延伟)

排舞(高岚)

足球(王奎利)

武术(付太山)

武术(刘成维)

健美操(王炳花)

排球(刘波)

乒乓球(耿楠楠)

 

 

足球(韩相伟)

定向(刘晨)

健美操(王炳花)

网球(刘成维)

排球(刘波)

乒乓球(耿楠楠)

篮球(管延伟)

网球(王奎利)

 

 

乒乓球(安晓辉)

武术(付太山)

健美操(吴磊)

 

网球(王奎利)

篮球(盖英峰)

武术(刘成维)

健美操(王炳花)

 

 

 

 

体育舞蹈(刘传安)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

篮球(刘晨)

定向(王炳花)

乒乓球(耿楠楠)

排球(刘波)

乒乓球(耿楠楠)

排球(刘波)

 

武术(付太山)

定向(刘晨)

武术(付太山)

健美操(吴磊)

足球(田昕)

排舞(吴磊)

足球(韩相伟)

排球(付太山)

排舞(高岚)

乒乓球(安晓辉)

排球(刘波)

乒乓球(耿楠楠)

体育舞蹈(高岚)

网球(王奎利)

体育舞蹈(高岚)

排舞(吴磊)

 

 

网球(刘成维)

足球(王奎利)

定向(刘传安)

篮球(盖英峰)

定向(刘晨)

网球(王奎利)

 

 

体育舞蹈(刘传安)

健美操(王炳花)

武术(刘成维)

健美操(王炳花)

武术(刘成维)

 

 

 

 

 

 

篮球(衣海永)

 

 

 

89

篮球(刘晨)

乒乓球(耿楠楠)

乒乓球(耿楠楠)

排球(刘波)

乒乓球(耿楠楠)

排球(刘波)

 

网球(管延伟)

定向(刘晨)

武术(付太山)

排球(刘波)

足球(田昕)

排舞(吴磊)

足球(韩相伟)

排球(付太山)

排舞(高岚)

武术(付太山)

健美操(吴磊)

网球(刘成维)

体育舞蹈(高岚)

网球(王奎利)

定向(刘晨)

网球(王奎利)

 

 

足球(卞守新)

 

定向(刘传安)

篮球(盖英峰)

健美操(王炳花)

武术(刘成维)

 

 

体育舞蹈(刘传安)

健美操(王炳花)

武术(刘成维)

篮球(衣海永)

排舞(吴磊)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011

康复课(付太山)

 

 

 

 

 

 


首页
Copyright © 山东青年政治学院 All rights reserved.2018.05