xw
山东青年政治学院教学质量优秀奖推荐汇总表

附件3

山东青年政治学院教学质量优秀奖推荐汇总表

体育部(盖章)

序号

教师姓名

职称

来校任教时间

学生评教平均成绩

备注

1

高岚

讲师

2006.07

98.172

 

2

付太山

副教授

2006.07

97.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


首页
Copyright © 山东青年政治学院 All rights reserved.2018.05